Plan een proefrit

ALGEMENE VOORWAARDEN AR CYCLE COMPANY B.V. BIJ OVEREENKOMST MET CONSUMENT

De “Algemene voorwaarden Dolly Bikes B.V. bij overeenkomst met Consument” zijn opgesteld in januari 2013. Een exemplaar van deze voorwaarden is na te lezen en te downloaden via de website www.dolly-bakfiets.nl. Daarnaast zijn de voorwaarden opvraagbaar bij Dolly Bikes B.V.  Oregondreef 4, 3565 BG, Utrecht, info@dolly-bakfiets.nl.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dolly Bikes B.V.: De onderneming die bakfietsen en toebehoren verkoopt onder de handelsnaam Dolly Bikes B.V., hierna te noemen Dolly Bikes B.V.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Dolly Bikes B.V.
3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Dolly Bikes B.V. en Consument tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
4. Dag: De kalenderdag.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Dolly Bikes B.V.

Oregondreef 4, 3565 BG UTRECHT
Tel.: 030-7113845
Mail: info@dolly-bikes.com
KvK: 30104832

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke overeenkomst tussen Dolly Bikes B.V. en
Consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dolly Bikes B.V. voor de uitvoering waarvan door Dolly Bikes B.V. derden dienen te worden betrokken.

3. Eventueel door Consument gehanteerde eigen voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Te allen tijde zijn onze algemene voorwaarden geldig, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dolly Bikes B.V. en Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien Dolly Bikes B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Consument in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4. Het aanbod en de aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Dolly Bikes B.V., in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.Dolly Bikes B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Transport- en montagekosten worden separaat vermeld en zijn nadrukkelijk niet inclusief de in de aanbiedingen vermelde prijzen inbegrepen.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dolly Bikes B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dolly Bikes B.V. anders aangeeft.

6. Alle opgaven door Dolly Bikes B.V. van getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn met zorg opgesteld. Dolly Bikes B.V. staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten op de website, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Dolly Bikes B.V., binden AR Cycle Company niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien Consument aantoont dat het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Dolly Bikes B.V. of van de modellen of tekeningen, dat Consument niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7. Dolly Bikes B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Consument is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Dolly Bikes B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond
en met directe ingang te ontbinden indien:
a. Consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b. Na het sluiten van de overeenkomst Dolly Bikes B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Consument de verplichtingen niet zal nakomen;
c. De Consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van Consument niet langer van Dolly Bikes B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van AR Cycle Company kan worden gevraagd.

2. Indien de ontbinding aan Consument toerekenbaar is, is Dolly Bikes B.V. gerechtigd tot het verkrijgen van vergoeding van de schade van de Consument, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dolly Bikes B.V. op Consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Dolly Bikes B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. indien Dolly Bikes B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is Dolly Bikes B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Consument, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dolly Bikes B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dolly Bikes B.V. op Consument zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Herroepingsrecht Consument
1. Consument heeft het recht zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst te annuleren wanneer het een accessoire betreft. Eventuele gemaakte kosten voor transport en montage zullen worden verhaald op de Consument en worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag door Consument.

2. Tijdens deze termijn is de Consument gehouden om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Dolly Bikes B.V. retourneren.

3. Herroeping is enkel mogelijk indien aan lid 6.2 voldaan is dan wel kan worden voldaan door Consument.
4. Herroeping is enkel mogelijk op losse onderdelen accessoires en niet mogelijk op onze bakfietsen. Omdat de Dolly bakfietsen geheel volgens wensen, specificatie’s en kleurcombinatie van de klant wordt samengesteld is het niet mogelijk deze te annuleren ofwel terug te sturen.

Artikel 7. Overmacht

Dolly Bikes B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dolly Bikes B.V. geen invloed kan uitoefenen.

Dolly Bikes B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8. Betaling

1. Consument dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van bestelling. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als de betaling van Consument ontvangen is.

2. Betaling dient te geschieden door middel van elektronische betaling via mogelijkheden welke op de site www.dolly-bakfiets.nl worden aangeboden.

3. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Dolly Bikes B.V. te melden.

4. Consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst, alvorens de voorruit betaling heeft plaats gevonden.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde zaken blijven eigendom van Dolly Bikes B.V. tot het moment waarop Consument alle verplichtingen, met inbegrip van rente en kosten, uit de met AR Cycle Company gesloten overeenkomst is nagekomen.

2. Door Dolly Bikes B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Consument is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dolly Bikes B.V. veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Consument verplicht om Dolly Bikes B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Garantie

1. De garantie en garantietermijnen zijn aangegeven in de garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden zijn na te lezen en te downloaden op de website www.dolly-bakfiets.nl.

2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering, de factuur dient als garantiebewijs.

3. Vervangt Dolly Bikes B.V. ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van AR Cycle Company.

4. De door Dolly Bikes B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Consument zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Dolly Bikes B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

2. De aansprakelijkheid van Dolly Bikes B.V. zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

3. Dolly Bikes B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dolly Bikes B.V.is uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Dolly Bikes B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door incorrecte montage door Consument of een door Consument daartoe aangewezen derde, zijnde niet Dolly Bikes B.V., van geleverde artikelen.

5. Dolly Bikes B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 12. Levering en transport

Voor aflevering op een door de Consument opgegeven adres, dan zal de transporteur contact opnemen met Consument voor het maken van een afleverafspraak. Hierbij is de dag en het dagdeel van levering afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Er vindt in principe geen levering plaats op zaterdag of zondag, in de avonduren of op feestdagen. Aflevering van kleine pakketten zoals voor bestelling van losse accessoires wordt meestal door een standaard pakketdienst gedaan, deze zal Consument niet eerst contacten maar zal wel een track-trace code verzenden naar Consument.

De levering en transport van te leveren artikelen vindt plaats door externe medewerkers welke niet in dienst zijn bij Dolly Bikes B.V. maar bij het betreffende transportbedrijf. Hierbij vindt aflevering vindt plaats tot de deur, het is de medewerker van de transporteur niet toegestaan de woning, schuur of anderszins bij de woning behorende onroerende zaken van Consument te betreden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Dolly Bikes B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend Nederlands recht is ook geldig indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De toepassing van het Weens Koopverdrag of CISG wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Kenbaarheid, vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te lezen en te downloaden op de website www.dolly-bakfiets.nl.

2. De Consument heeft verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en heeft zich akkoord verklaard hiermee, alvorens de overeenkomst kon worden gesloten.

3. Van toepassing is steeds de laatste versie van de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de website www.dolly-bakfiets.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Dolly Bikes B.V.

Artikel 15. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen diens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Plan je proefrit!