Plan een proefrit

Dolly Bikes BV Garantievoorwaarden

Versie 10 februari 2023

Artikel 1 Garantie

1.1. Dolly Bikes BV garandeert dat de Dolly fietsen en accessoires (hierna te noemen ‘het product’) vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepaling.

1.2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het product.

1.3. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen wanneer het product is aangeschaft bij een officiële Dolly dealer of bij Dolly Bikes BV direct.

1.4. Professioneel gebruik, zoals verhuur, leasing, inzet als leen- bedrijfs- sharing of bezorgfiets etc. vallen onder beperkte garantie van maximaal 1 jaar.

1.5. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.6. De garantie is niet overdraagbaar.

1.7. De door Dolly Bikes BV op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2 Garantieperiode

2.1. Dolly frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 3 jaar gegarandeerd op constructie en/of materiaalfouten.

2.2. Voor verende voorvorken, accessoires en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.

2.3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten.

2.5. Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, Een garantie van 1 jaar.

 

Artikel 3 Garantie uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

3.1.1. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 500-750 km na aanschaf een service check gekregen.

3.1.2. De fiets heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) elke ca. 1500-2000km en minimaal 1x per jaar een onderhoudsbeurt gekregen.

3.1.3. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets dat niet overeenkomstig de bestemming (particulier gebruik) is.

3.1.4. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht.

3.1.5. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd.

3.1.6. Indien het bewijs van eigendom waaruit blijkt dat de fiets is aangeschaft bij een Dolly dealer of rechtstreeks bij Dolly Bikes BV niet aanwezig is.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Dolly Bikes BV voor schade aan (onderdelen van) de fiets en nevenschade als gevolg van:

3.2.1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, remmen, zadels en versnellingen en/of het loslopen van de betreffende onderdelen.

3.2.2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/versnellingskabels, banden, ketting en tandwielen.

3.2.3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

 

Artikel 4 Garantie onderdelen en accessoires

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen en accessoires, waarvan door Dolly Bikes BV is vastgesteld dat sprake is van een materiaal– en/of constructiefout, naar keuze van Dolly Bikes BV worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.

4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal– en/of constructiefouten bij frames gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Dolly Bikes BV komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Dolly Bikes BV voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen per e-mail naar info@dolly-bikes.com te worden ingediend inclusief kopie van de aankoopbon, onderhoudsfacturen en foto’s van de betreffende fiets.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Een door Dolly Bikes BV gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Dolly Bikes BV ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Dolly Bikes BV strekt nooit verder dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Dolly Bikes BV voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Plan je proefrit!